Teichiku Records

Teichiku Records is a Japanese record label, run by Teichiku Entertainment, that specializes in enka, kayŨkyoku, and similar music. Teichiku is an abbreviation for Teikoku Chikuonki, the former name... Wikipedia